ŠVP

  DĚTI JSOU VE ŠKOLCE VZDĚLÁVÁNY PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU, KTERÝ JE VE ŠKOLCE ZPRACOVÁN DLE PŘÍSLUŠNÝCH KRITÉRIÍ (RVP PV).

VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLCE JE PROCES, KTERÝ NAPOMÁHÁ ROZVOJI OSOBNOSTI DÍTĚTE VE VŠE OBLASTECH.

ÚKOLEM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NENÍ VYROVNAT VÝKONY DĚTÍ, ALE VYROVNAT JEJICH VZDĚLÁVACÍ ŠANCE.

DLE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA (č. 101/2017) MATEŘSKÁ ŠKOLA DOPLŇUJE RODINNOU VÝCHOVU. PRO DĚTI 5 - 6ti LETÉ JE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ.

................................ 

KONZULTAČNÍ HODINY UČITELEK

PRO RODIČE DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY JSOU STANOVENY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 NA PRVNÍ STŘEDY V MĚSÍCI OD 16.00 DO 17.00 HODIN. ZÁJEMCE O KOMZULTACI PROSÍME, O NAHLÁŠENÍ SE S TÝDENÍM PŘEDSTIHEM, DĚKUJEME.

uč. A. KLÍROVÁ, M. KOTEROVÁ

................................................

 

Mateřská škola Štěpánka Mladá Boleslav, Na Celně 1117, příspěvková organizace

Odloučené pracoviště Vodárenská 67 Mladá Boleslav – Mateřská škola Čejetice

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

„Hrajeme si a poznáváme svět“

 

Obsah: 

1.      Identifikační údaje o mateřské škole               

2.      Charakteristika příspěvkové organizace                     

-          odloučeného pracoviště                

3.      Podmínky předškolního vzdělávání                 

4.      Organizace vzdělávání                                     

5.      Charakteristika vzdělávacího programu                      

6.      Integrované bloky 

7.      Evaluační systém                      

 

V Mladé Boleslavi 1.9.2018 

Č. jednací: 8/2018 

Projednáno na pedagogické radě dne: 30.8.2018 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2018

 

1.   Identifikační údaje o mateřské škole 

Mateřská škola Štěpánka Mladá Boleslav, Na Celně 1117, příspěvková organizace  

Mateřská škola vykonává činnost na 3 pracovištích: 

Mateřská škola Na Celně 1117/ adresa ředitelství /                                  4 třídy             88 dětí 

Mateřská škola ve Vodárenské ulici 67 Mladá Boleslav                             1 třída             24 dětí 

Mateřská škola v Borové ulici 276 Mladá Boleslav                                     3 třídy             76 dětí

Zřizovatel: Statutární město Mladá Boleslav, Komenského nám. 61  

IČO: 75034115 

Ředitelka:                     Bc. Květuše Krušková 

Finanční účetní:             Lenka Dytrychová, DiS. 

Zástupkyně ředitelky: Blanka Slapničková, Borová 276 (odloučené pracoviště) 

 Bc. Anna Klírová, Vodárenská 67 (odloučné pracoviště)

 

Pracoviště Vodárenská 67 Mladá Boleslav 

Počet tříd:                               1 

Počet dětí                               24 

Školní vzdělávací program pro pracoviště Vodárenská 67, zpracoval pedagogický sbor mateřské školy Vodárenská. /dále MŠ Čejetice/ 

Obsah školního vzdělávacího programu je zaměřen na poznávání a ochranu přírody, tělesný, psychický i sociální rozvoj. 

 

2.   Charakteristika příspěvkové organizace

Na základě usnesení zastupitelstva města Mladá Boleslav č. 2997 ze dne 29. 8. 2002 vznikla k 1. 1. 2003 sloučením čtyř mateřských škol a školních jídelen příspěvková organizace Mateřská škola Štěpánka Mladá Boleslav, Na Celně 1117. 

Na všech pracovištích je vyčleněna funkce vedoucí učitelky, která ředitelce odpovídá za veškerý chod dané mateřské školy. Na všech pracovištích je zpracován dílčí školní vzdělávací program, který vychází z podmínek daného pracoviště. 

Centrální budova mateřské školy je v ulici Na Celně 1117. Zde sídlí ředitelství školy a finanční účetní.  

Všechny budovy školy jsou v okrajových částech města, zasazeny téměř do přírody. Na základě těchto podmínek, se odvíjí i zaměření vzdělávacího obsahu – poznávání přírody. 

Stravu zajišťují školní jídelny, umístěné na každém pracovišti. 

Souhrnné údaje o pracovnicích školy:  

Celkový počet zaměstnanců:  28.62 

Učitelky:                               16 

Správní zaměstnanci:             7,15 

Pracovnice školních jídelen:     5,11 

Charakteristika odloučeného pracoviště 

Mateřská škola Štěpánka, Mladá Boleslav, Na Celně 1117, odloučené pracoviště: Vodárenská 67 / dále jen MŠ Čejetice/ 

MŠ Čejetice má dlouholetou historii. Budova byla postavena v roce 1921 a sloužila jako „Obecní dům“.  

Mateřská škola začíná existovat v prosinci 1949. Od počátků až dosud jako jednotřídní mateřská škola. Počet dětí se měnil, z počátku 9 dětí, v 70. a 80. léta kolem 30 dětí. Současná kapacita je 24 dětí, třída smíšená, děti od 3 do 7 let. Charakter budovy, vnitřní uspořádání, kapacita školy i působení všech pracovnic na děti vytváří prostředí podobné rodinnému.   

Od 1. 1. 2003 je mateřská škola součástí MŠ Štěpánka, Na Celně 1117, Mladá Boleslav

 

3.   Podmínky předškolního vzdělávání 

Věcné podmínky: 

Mateřská škola sídlí v jednopatrové budově s podkrovím, která kdysi sloužila místní čtvrti jako „Obecní dům“. Prošla úpravami a v roce 1997 byla kompletně rekonstruována.  

V přízemí se nachází šatna, která prostorově odpovídá potřebám dětí, kuchyně s jídelnou, sociální zařízení a sklad.  

V patře je třída s hernou, kancelář a sociální zařízení. V podkroví máme stabilní ložnici s koutkem na hraní pro nespavé děti a sklad lůžkovin. Lůžkoviny a ručníky nám pere MŠ Sahara. 

Třída s hernou, kde děti tráví většinu dne, je dostatečně velká, tísnivější je sociální zařízení, i když byla provedena rekonstrukce umývárny. 

Dětský nábytek i zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena počtu dětí, zdravotně nezávadná a bezpečná. Vybavení hračkami a pomůckami je dostatečné, děti mají možnost vybírat si hračky samy a vytvářet si herní koutky. 

Kolem budovy se rozkládá školní zahrada s pískovištěm, průlezkami, skluzavkou, dřevěnou šplhací věží, kolotočem, lavičkami a zahradním domkem na hračky, v létě nafukovacím bazénem, sprchou. Prostory školní zahrady jsou vybavené tak, že umožňují dětem rozmanité pohybové aktivity. Jsme okrajovou čtvrtí Mladé Boleslavi, a proto využíváme blízkého přírodního prostředí, kde děti čerpají množství prožitků a námětů pro své hry. 

Děti se samy podílejí svými výtvory na výzdobě prostředí školy, jejich práce jsou pravidelně instalovány v celé budově MŠ školy. 

Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů.  

Záměry: Nákup a instalace koberce do herny, linolea do jídelny, nákup zahradní sekačky.

 

Životospráva: 

Ve spolupráci se školní jídelnou se snažíme dětem zajistit vyvážený přísun všech látek potřebných pro zdravý rozvoj dětí. Školní jídelna se řídí všemi vyhláškami a předpisy a dodržuje zdravou technologii přípravy jídel. Pitný režim je přizpůsoben potřebám dětí, které mají k dispozici od 6.30 hod. čaj v nádobách k tomu určených. Tyto nádoby se během dne doplňují. Při dopoledním i odpoledním pobytu na zahradě je připraveno další nemléčné pití, obvykle neslazené minerální vody a džusy, voda. K dopolední svačině je dětem podáváno mléčné pití, k obědu ovocné čaje, sirupy, nebo džusy. Nádoby s pitím jsou uzpůsobeny tak, aby se děti mohly kdykoliv samy napít. Čisté a použité hrnečky jsou v barevně vyznačených tácech. Kuchyně připravuje pro děti tři jídla – dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Doba podávání jídel je ustálená, ale někdy se posouvá vzhledem k akcím, které pro děti připravujeme např., výlety, návštěvy divadel, plavání nebo keramické dílny. Vždy je však dodržena dostatečně dlouhá doba mezi podáváním jednotlivých jídel. Děti jsou vedeny k samostatnosti, podílí se na podávání svačin i obědů. Do jídelníčku se snažíme zařazovat co nejvíce zeleniny a ovoce, strava obsahuje dostatečné množství bílkovin, tuků, vitamínů, vápníku, železa, omezujeme spotřebu živočišných tuků a cukru. Pobyt venku děti tráví na školní zahradě nebo v blízkém přírodním prostředí. K pohybovým aktivitám jsou využívány průlezky, skluzavky, sportovní hřiště. Na zahradě školy jsou vzrostlé stromy, k pohybovým aktivitám jsou využívány průlezky, pískoviště, skluzavky, bazén. Děti tráví venku co nejvíce času, ovšem s ohledem na roční období nebo povětrnostní podmínky. Otužování provádíme především vzduchem – před odpočíváním si děti čistí zuby v umývárnách svlečené do spodního prádla. Během léta se děti sprchují a jinak využívají bazén. Otužování oslabených dětí provádíme individuálně po dohodě s rodiči. Jiné druhy ozdravných opatření – nepřetopené místnosti, dostatečné větrání, každodenní ranní cvičení, dechová cvičení. Po obědě děti na lehátkách odpočívají, ty děti, které neusínají, postupně vstávají a jsou jim nabízeny různé pracovní a herní aktivity. Respektujeme individuální potřeba spánku dětí. 

Záměry: Nadále poskytovat dětem plnohodnotnou stravu s dostatkem ovoce, zeleniny, mléčných výrobků a zajišťovat dostatečný pitný režim v budově i na škol. Zahradě.

 

Psychosociální podmínky: 

Učitelky pracují s metodikami, sledují střídání různých činností, k dětem přistupují individuálně tak, aby se rozvíjela jejich osobnost, všestrannost, schopnosti a talent. Ve své práci využívají především hru a poskytují dětem široký prostor k různým činnostem, v nichž se děti mohou samostatně pohybovat. V tomto prostoru však musí být zastoupeny jak spontánní aktivity, tak i cílené aktivity, které citově a nenásilně naváží učitelky. Snažíme se o osobnostně orientovanou výchovu, která nepřizpůsobuje dítě společenským záměrům, ale sleduje především individualizovaný rozvoj dětské osobnosti. Učitelky připravují děti na vstup do základní školy v tom směru, aby byly tvořivé, respektovaly pravidla, naslouchaly druhým a srozumitelně se vyjadřovaly. Zapojují děti do každodenní plynulé socializace a kultivace. Prostředí třídy je vytvářeno podle představ dětí, vztahy mezi učitelkou a dítětem jsou postaveny na základě rovnosti a přátelství. Děti jsou vedeny k samostatnosti v pracovních činnostech i k samostatnému rozhodování. Jsou respektována práva dětí tak, jak je upravuje daná vyhláška. Děti tráví ve škole většinu dne, a proto se snažíme vytvářet ve škole prostor pro uspokojování všech jejich potřeb, zvláště pak potřebu lásky, náklonnosti a bezpečí. U nově nastupujících dětí do mateřské školy je ve spolupráci se zákonnými zástupci realizován adaptační proces. 

Záměry: Zapojit děti do tvorby pravidel chování, vytvářet kamarádskou atmosféru třídy, vést děti k samostatnosti, podporovat jejich sebevědomí.

 

Organizace chodu mateřské školy 

Mateřská škola je otevřena od 6.30 hod. do 16.00 hod.  

6.30 – 8.30      hry dětí, výtvarné a pracovní činnosti 

8.30 – 9.00      řízené a spontánní pohybové aktivity 

9.00 – 9.20      hygiena, svačina 

9.20 – 9.50       řízené činnosti, návštěvy divadel kulturních akcí 

9.50 – 11.50    pobyt venku 

11.50 – 12.15  oběd 

12.15 – 13.15  otužování, pohádkové chvilky – čtení, odpočinek 

13.15 – 14.00  klidové činnosti, individuální příprava na vstup do školy  

14.00 – 14.30  pohybové chvilky, svačina 

14.30 – 16.00  hry, pobyt na zahradě 

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby

 

Obsah činností:  

Hry: volné spontánní hry s hračkami, motivované skupinové hry na různé náměty, řízené hry s pravidly, tvořivé hry a pracovně výtvarné činnosti, tělovýchovná cvičení, hudební chvilky, jazykové cvičení, zábavná cvičení intelektu, pozorování přírody, individuální práce s dětmi, náprava výslovnosti. 

Řízené a spontánní pohybové aktivity: do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity a pohybové hry. 

Svačina, oběd: správné stolování, návyky správné hygieny, základy společenského chování, zapojování dětí do prací souvisejících se stolováním. 

Odpočinek: klidný průběh, poslech písní, pohádek, básní, procvičování drobných pracovních dovedností. 

Pobyt venku: spontánní činnosti a volný pohyb dětí, pozorování přírody, pohybové aktivity, výlety do okolí města, hry v přírodě. 

Adaptace dětí probíhá vždy po domluvě s rodiči a za jejich přítomnosti. Délka adaptace je individuální, maminky mají volný přístup do tříd a na adaptaci se aktivně podílí. 

Učitelky dbají na to, aby se přiměřeně střídaly spontánní a řízené činnosti, podporují děti ve vytváření takového prostření, které jim vyhovuje. 

V určitém období, kdy klesnou počty dětí vzhledem k podzimním, zimním i jiným prázdninám, zajišťují provoz i odloučená pracoviště. Děje se to však taktně, aby to co nejméně narušilo pobyt dětí ve škole. 

Zájmový kroužek: Ve spolupráci s DDM Mladá Boleslav umožňujeme dětem navštěvovat výtvarný kroužek pod vedením paní Křepelkové, středa od 15 hod. 

Prostorová kapacita: v mateřské škole je 24 dětí. Tento počet je pravidelně naplňován. 

 

Řízení mateřské školy: 

Řízení mateřské školy jasně upravuje organizační řád a další vnitřní směrnice mateřské školy.  

Je vytvořen funkční informační systém jak uvnitř školy (pedagogické porady a každodenní komunikace), tak vnější a to stykem s rodiči v mateřské škole i komunikací e-mailem. 

Ředitelka uplatňuje demokratický styl řízení. Některé kompetence delegovala na zástupkyně odloučených pracovišť (např. zajištění provozu pracoviště, řešení výchovných a vzdělávacích problémů, kontrolní a hospitační činnost). Plánuje pedagogickou práci a chod mateřské školy na základě předchozích analýz a využívá zpětnou vazbu. 

Ředitelka podporuje týmovou spolupráci, vytváří atmosféru porozumění, důvěry a přátelství. Vedoucí učitelka realizuje kontrolní a hospitační činnost (každodenním vstupem do třídy a plánovanými hospitacemi. 

Pedagogický sbor pracuje jako tým, společně nám jde o vytvoření ovzduší vzájemné důvěry, tolerance, spolupráce se všemi zaměstnanci a rodiči. 

Povinnosti všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Kontrolní činnost je dána a popsána v evaluačním procesu. 

Mateřská škola prostřednictvím ředitelky příspěvkové organizace spolupracuje se zřizovatelem, dále spolupracuje se základní školou a domem dětí a mládeže. 

Záměry: Vytvářet klidné a tvůrčí klima pro každodenní práci.

 

Personální podmínky: 

Bc. Anna Klírová – vedoucí učitelka 

Monika Koterová – učitelka 

Lenka Sedláčková – vedoucí školní jídelny 

Martina Rigóová – kuchařka 

Jitka Chaloupková – školnice

 

Třídní učitelky splňují odbornou kvalifikaci, nadále se sebevzdělávají a navštěvují odborné semináře a školení. Jsou podrobně seznámeny s rámcově vzdělávacím programem /dále jen ŠVP/ a prakticky je aplikují do týdenních plánů, podílejí se na tvorbě integrovaných bloků. 

Vedoucí učitelka vede učitelku, aby byla dětem vzorem, laskavostí a trpělivostí získávala jejich důvěru a přátelství, respektovala jejich potřeby, zájmy, zařazovala dramatické prvky a podporovala prožitkové učení. 

Učitelky soustavně spolupracují s rodiči, podle možností respektují jejich požadavky, podávají jim průběžně informace o dětech a o vzdělávacích činnostech je informují prostřednictvím nástěnek, uskutečňují pro ně setkání a akademie, sportovní aktivity. 

Záměr: Nadále zvyšovat úroveň pedagogické práce učitelek, podporovat je ve vzdělávání a účasti na pedagogických vzdělávacích akcích.

 

Spoluúčast rodičů: 

Rodiče se mohou aktivně účastnit adaptace dětí podle jejich potřeby, mají volný přístup do školy po domluvě kdykoliv během dne. 

Vedoucí učitelka zajistí seznámení rodičů se školním řádem v průběhu konání třídních schůzek v září. Zákonní zástupci dětí mají příležitost podílet se aktivně na stanovení pravidel vzájemného vztahu. 

Naší snahou je, aby mezi rodiči a mateřskou školou panovala oboustranná důvěra a porozumění. Nabízíme jim účast na akcích pořádaných školou (bruslení, plavání, návštěvy kulturních akcí ..). Rodiče průběžně informujeme o všech činnostech pro děti při vchodu do MŠ a v šatnách jednotlivých oddělení a na internetu. Učitelky průběžně též informují rodiče o výsledcích práce jejich dětí, individuálně pomáhají s poradenskou službou. Zachovávají při tom diskrétnost a chrání soukromí rodiny. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a doplňuje ji a obohacuje. 

Učitelky respektují požadavky rodičů a využívají jejich připomínek pro svou práci. Zpětnou vazbu pro svou další činnost získávají rozborem výsledků z dotazníkové ankety pro rodiče. 

Záměr: Povzbuzovat rodiče, aby se více zapojovali do přípravy akcí pořádaných pro děti, nabídnout jim aktivní účast na výletech, karnevalu či společném sportovním odpoledni, např. k MDD, slavnostnímu vyřazení předškoláků.

 

Spolupráce se ZŠ: 

Mateřská škola spolupracuje se ZŠ v Dalovicích a 2. ZŠ v Mladé Boleslavi. 

-    návštěva 2. ZŠ před zápisem předškolních dětí do základního vzdělávání x ZŠ v Dalovice 

-    práce v keramické dílně ZŠ Dalovicích 

-    společné akce s Mateřskou školou při ZŠ Dalovice  

Záměr: V této spolupráci pokračovat i nadále + příležitostně navštěvovat „výukové“ a tvořivé programy DDM v Ml. Boleslavi. 

V MŠ organizujeme v odpoledních hodinách Klub maminek a dětí, které nenavštěvují MŠ a při poledním klidu Čtení seniorů dětem. Jde nám o propojení generací. 

 

4.   Organizace vzdělávání 

Třída MŠ není výchovně speciálně zaměřená.  Je heterogenní 3-7 let., s kapacitou 24 dětí.  Vzdělávání dětí je všestranné.  

Výchovně - vzdělávací proces probíhá ve všech činnostech a situacích v průběhu celého dne. Snažíme se o vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla individuálním nebo ve skupinách. Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi dětí byl vyvážený. 

Překrývání učitelek je 2,5 hod. denně 3x v týdnu. Překrývání učitelek je zajištěno především při realizaci organizačně náročnějších činností. Například: pobyty venku, kulturní akce, výlety, plavání. 

Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru. Podkladem pro všechny činnosti je hra a tvořivost. Je dostatečně dbáno na soukromí dětí, které mají možnost uchýlit se do klidného koutku a společných činností se neúčastnit. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. 

Učitelky vybírají z nabídky integrovaných bloků a vytváří si na jejich základě své vlastní projekty. Na těchto projektech se vždy podílí obě třídní učitelky a spoluvytváří třídní programy. 

Děti jsou přijímány na základě přihlášek rodičů, které předkládají ředitelce při zápisu dětí do mateřské školy. Termín zápisu vydává zřizovatel – statutární město Mladá Boleslav. Všechny třídy individuálně rozpracují školní vzdělávací program do třídních vzdělávacích programů tak, aby korespondovaly s rámcově vzdělávacím programem pro předškolní výchovu a byly vhodné pro heterogenní složení dětí. Dílčí plány jsou zpracovány většinou na jeden týden, na jejich realizaci se podílí obě učitelky. 

Adaptační období pro předškolní děti přijímané do mateřské školy 

Adaptace dětí probíhá po domluvě s rodiči a za jejich přítomnosti. Délka adaptace je individuální, rodiče mají volný přístup do třídy a na adaptaci se aktivně mohou podílet. 

V průběhu měsíce předcházejícího nástupu do mateřské školy se mohou rodiče přijít společně se svým dítětem podívat do školky. Doporučujeme zůstat 1 – 2 hodiny dle zájmu dítěte, prohlédnout si prostory mateřské školy, dojít s dítětem na záchod, umýt ruce, podívat se, kde děti spí, kam chodí na zahrádku a na hřiště a hlavně si pohrát s hračkami. Nejvhodnější čas pro návštěvu je ráno mezi    8 – 10 nebo odpoledne mezi 15 – 16 hodinou. Rodiče se na termínech návštěvy předem domluví s vedoucí učitelkou mateřské školy. Při společné návštěvě rodiče a dítěte jsou za své dítě zodpovědní rodiče.  

V prvních dnech docházky doporučujeme umožnit dítěti postupné odpoutání od rodičů. Pokud je to možné, budou rodiče své dítě na počátku docházky vyzvedávat po obědě, v případě potřeby i dříve. U každého dítěte je třeba domluvit postup, který bude odpovídat jeho individuálním potřebám. 

Pružným denním řádem se snažíme reagovat na individuální potřeby dětí, většinu činností, pokud to počasí dovolí provádět venku. 

Vzdělávání dětí se SVP, dětí s podpůrným opatřením a dětí nadaných 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou společné pro vzdělávání všech dětí. Pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je uzpůsobujeme tak, aby vyhovovaly jejich možnostem a potřebám. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování plánu pedagogické podpory. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je podkladem pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu. 

Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje mateřská škola, dětem zpracuje škola plán pedagogické podpory (dále „PLPP“) a to po dohodě se zákonnými zástupci dětí. Poskytování podpůrných opatření průběžně vyhodnocuje a nejdéle po 3 měsících vyhodnotí účinnost stanovených cílů a daných opatření. V případě kladných výsledků pokračuje v nastaveném režimu. V opačném případě zvolí jiné vzdělávací metody a prostředky (a opět nejdéle po uplynutí 3 měsíců zhodnotí), nebo doporučí využití poradenství ve školském poradenském zařízení (dále „ŠPZ“). Poradenskou pomoc ŠPZ mohou využít rodiče i bez doporučení mateřské školy. Na základě vyšetření v ŠPZ a ve spolupráci se ŠPZ zpracuje škola individuální vzdělávací plán (dále „IVP“). Zákonní zástupci jsou s IVP prokazatelně seznámeni, stejně tak, jako s jeho pravidelným vyhodnocováním. 

Konkrétní podmínky a systém vzdělávání dětí s podpůrným opatřením stanovují třídní vzdělávací plány. 

Pro úspěšné vzdělávání dítěte s přiznaným podpůrným opatřením upravujeme organizaci tak, aby zohledňovala jeho potřeby a možnosti (režim dne, adaptační režim apod.). Díky diferenciaci kladených požadavků si děti s podpůrným opatřením osvojují dovednosti na úrovni odpovídající jejich individualitě. Důraz klademe především na přiměřený rozvoj jejich samostatnosti a vytváření základních hygienických a pracovních návyků. 

V rámci spolupráce se zákonnými zástupci dítěte se zaměřujeme na dostatečnou informovanost rodičů o vzdělávacích pokrocích dětí, konzultujeme s nimi pravidelně záznamy z průběžně prováděné pedagogické diagnostiky. Úzce spolupracujeme se školským poradenským zařízením. Osobně projednáváme s odborníky problematiku vzdělávání dětí s přiznaným podpůrným opatřením. Doporučení školského poradenského zařízení představují východisko pro zpracování individuálního vzdělávacího plánu. Učitelky poskytují rodičům poradenský servis. V případě zájmu poskytují rodičům podporu při jednání s úřady apod. Úspěšnost předškolního vzdělávání dětí se SVP spočívá nejenom ve volbě vhodných vzdělávacích metod a prostředků, ale i ve vytvoření potřebných podmínek, specifických oproti potřebám běžné populace (věcné, životospráva, psychosociální klima). Na vzdělávání dětí se SVP se tak podílejí všichni zaměstnanci školy. Vzdělávání dětí se SVP podle individuálního plánu zajistí učitelky. 

Vzdělávání dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí a dětí s odlišným mateřským jazykem probíhá dle ŠVP s podporou individuálních podpůrných plánů. Počet zapsaných dětí ve třídě, ve které jsou vzdělávány děti s přiznaným podpůrným opatřením, je v souladu s právními předpisy. Včas požádáme o přiznání asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření. Asistent pedagoga participuje na tvorbě individuálních i podpůrných vzdělávacích plánů.

 

Logopedická péče 

Ve třídě učitelky zajišťují prevenci nesprávné výslovnosti dětí v rozsahu svých profesních kompetencí.

 

Pedagogická diagnostika 

Pokud prvotní diagnostika na základě pozorování dítěte, analýzy výtvarných prací, interakce a komunikace v kolektivu apod. upozorní na problém v některé oblasti vývoje dítěte, pedagog taktním způsobem informuje rodiče a nabídne pomoc, příp. odkáže na možnosti řešení. Pedagogické pracovnice stanovují písemné závěry pro další rozvoj každého jedince na základě sledování a hodnocení jeho vzdělávacích pokroků. V případě zájmu se může rodič s písemnými záznamy o závěrech z pedagogické diagnostiky individuálně seznámit. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných probíhá na základě možností mateřské školy.

 

Vzdělávání dětí nadaných 

Vyhledávání dětí nadaných provádíme zejména pomocí pozorování a zpracovávání pedagogické diagnostiky. Při zjištění skutečnosti, že by se mohlo jednat o nadané dítě, vypracujeme PLPP. Nejdéle po třech měsících bude navázána spolupráce s PPP či SPC k dalšímu odbornému posouzení (v případě, že PLPP bude vyhodnocen jako málo účinný a nedostatečný). O všech krocích jsou informováni zákonní zástupci dítěte. Po potvrzení diagnostiky probíhá stimulace rozvoje nadaného dítěte, a to prostřednictvím didaktických materiálů a různých pomůcek dle doporučení poradenského zařízení. Mateřská škola vyhodnocuje pokroky dítěte a dává zpětnou vazbu rodičům, pokroky vyhodnocujeme po třech měsících, konzultujeme i nadále s odborníky.

 

Individuální vzdělávání v mateřské škole  

Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání. 

Pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku. 

Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat: 

·  jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte 

·  uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno 

·  důvody pro individuální vzdělávání 

Ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV). Úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena třetí pondělí v měsíci listopadu od 15.00 do 17.00 hodin, náhradní termín je stanoven na první pondělí v měsíci prosinci od 15.00 do 17.00 hodin v mateřské škole. Ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických her a pracovních listů. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání. Po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat. 

Školní vzdělávací program pro děti mladších tří let  

Vzdělávání dětí od dvou do tří let přináší určitá specifika. Děti vyžadují pravidelné rituály, ale častější střídání činností, více emoční podpory, aby získaly jistotu a sociální zkušenosti mimo rodinu. V případě přijetí těchto dětí vytvoříme podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami a požadavky souvisejícími s úrovní ve všech oblastech vývoje.  

Individuální výchovná péče o svěřené děti do tří let věku je zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci.

 

Záměry: Uvědomit si a respektovat specifika této věkové skupiny.

 

5.   Charakteristika vzdělávacího programu 

Základním úkolem je vytvoření takového prostředí, kde by bylo dostatek podnětů pro tělesný, psychický, a sociální rozvoj dítěte se zřetelem na individualitu jeho osobnosti. Zajištění hravého prostředí, jehož základem je citlivost, aktivita, samostatnost přiměřená věku dítěte, pracovní dovednosti, rozvoj talentu. 

Učitelky při tvorbě třídního vzdělávacího programu /TVP/ vychází z podmínek školního vzdělávacího programu /ŠVP/ a pro svou práci vybírají taková témata integrovaných bloků, která zrcadlí roční období a další podněty pro vzdělání dětí. Volba integrovaných bloků je volná, učitelky úzce spolupracují v daných třídách. Tvorba TVP je vždy zohledněna věkem dětí v daných třídách. Učitelky si určují pravidla pro výběr bloků, do třídních knih však zapisují činnosti daných bloků a během týdne se promítnou všechny činnosti. 

TVP umožňuje dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět, vytvářet si aktivní postoj k němu na základě přímé zkušenosti. Vše je založeno na prozkoumávání, objevování a používání pojmů ve skutečném světě. Uvádí dítě do širšího společenství a pomáhá jeho začlenění do širších sociálních vztahů. Chceme, aby se děti rozvíjely po všech stránkách, po stránce duševní, tělesné a sociální. 

Naplňování cílů a kompetencí ŠVP a TVP v rámci předškolního vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou. Hlavní náplní při všech činností v mateřské škole je využívání metody prožitkového učení, zařazování spontánních a řízených aktivit. Rozložení spontánních i řízených aktivit je v poměru, který odpovídá potřebám dětí. Vše se odehrává v prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné. Zvláštní pozornost věnujeme rozvoji individuálních schopností každého dítěte. Šanci musí dostat všechny děti – nadané, ze sociálně znevýhodněného prostředí i děti se zvláštními vzdělávacími potřebami. 

Činnost MŠ je zaměřena i na spolupráci s rodinou. Snažíme se, aby se rodina a škola vzájemně respektovala, což je podstatné pro dobrou socializaci dítěte. Důvěru rodiny získáváme i tak, že připravujeme situace, které umožňují neformální poznání naší práce. Podporujeme kamarádství, pravidla slušného chování, vedeme děti k toleranci, empatii a vztahu k přírodě. 

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby děti byly v mateřské škole šťastné a spokojené.

ŠVP klade důraz na:

- zvládnutí, čili vytvoření kompetencí pro skutečný život, ne jen pro situace ve třídě

- to, aby se děti rozvíjely po všech stránkách, po stránce duševní, tělesné a sociální

- využití a použití zkušeností typu „BÝT PŘI TOM“ a „BÝT U TOHO“, kdy dojde k učení, které se nezapomíná

- využití a použití metody pokus - omyl

- vytvoření pozitivního vztahu k učení a vzdělávání (celoživotní vzdělávání)

- navození pozitivního vztahu dítěte k sobě samému

- rozvoj kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte prostřednictvím řízené činnosti, pozorováním a osobní zkušeností

- individuální přístup ke každému dítěti, podporu nadaných dětí

- respektování specifiky předškolního vzdělávání se schopností pedagoga hledat a objevovat nové vzdělávací cesty

- spoluúčast rodiny v netradičních formách zajišťujících pohodovou atmosféru navozující klima důvěry mezi rodiči, školou a dětmi 

 

ŠVP podporuje rozvoj schopností k získávání kompetencí  

Kompetence, které jsou považovány za klíčové pro etapu předškolního vzdělávání a které jsou obsaženy ve třídních vzdělávacích programech. Jedná se o soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince.

- soustředěná pozornost, zkoumání, objevování, experimentování, kritické myšlení (kompetence k učení)

- poznat problém, samostatné řešení problémů, schopnost rozhodnut se a nést za své rozhodnutí odpovědnosti (kompetence k řešení problémů)

- ovládání řeči, vyjadřování, sdělování prožitků, pocitů a nálad různými prostředky – řečí, výtvarnými a hudebními prostředky, dramatizací apod., být tvůrčí, mít představivost, být komunikativní (kompetence komunikativní)

- samostatné rozhodování o svých činnostech, vytvoření si vlastního názoru, uvědomění si svého jednání a jeho důsledků, přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnat (kompetence sociální a personální)

- uvědomění si smyslu pro povinnost ve hře, v práci i učení, vážit si práce druhých, sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, ve kterém žijeme (kompetence činnostní a občanské) 

Vytyčení těchto cílů:

- emocionální a sociální rozvoj

- podporovat a stimulovat zdravý rozvoj fyzický, psychický a sociální

- rozvíjet vztah k poznání – především na poznávání přírody

- rozvoj komunikativních dovedností, náprava špatné výslovnosti

- pěstovat a rozvíjet individuální vyjádření a tvořivé schopnosti v oblasti emocionální, etické a estetické      

 

Zvyšování fyzické zdatnosti dětí: 

Z důvodu zvyšování fyzické zdatnosti dětí, zařazujeme během školního roku tyto sportovní aktivity: kurzy plavání a Cvičení se zvířátky dle metodiky Sokolské obce ČR. Během sportovních aktivit je dodržována bezpečnost, jsou používány vhodné pomůcky, metody, formy práce a didaktické postupy.  

Kurzy plavání
Kurzy plavání probíhají v Klubu Delfín v Ml. Boleslavi. Kurzy hradí rodiče přihlášených dětí formou dobrovolných příspěvků. Personálně lekce zajišťují učitelky MŠ a lektoři plavání. Rodiče podepisují souhlas s touto sportovní aktivitou. Pokud se dítě z nějakého důvodu této aktivity neúčastní, je mu poskytováno vzdělávání v mateřské škole v souladu s ŠVP. 

Věcné podmínky: viz. pomůcky uvedené v jednotlivých lekcích 

Personální zajištění vzdělávání: lektoři plavání a učitelky MŠ 

Vzdělávací obsah: dětem, které se neúčastní lekcí plavání, je poskytováno vzdělávání v mateřské škole v souladu s ŠVP, učitelky konzultují aktuálně realizovaný integrovaný blok

 

1. lekce 

pomůcky: mušle, žáby, pontony, malé vodolepky 

dovednosti: seznámení s prostředím, poučení o hygieně a bezpečnosti, ručkování, potopení, splývání, skok do vody

 

2. lekce 

pomůcky: surfy, přícucky, balonky + hranoly 

dovednosti: potopení, nácvik kopání na suchu, kraulové nohy s pomůckou, poloha na zádech, skoky do vody

 

3. lekce 

pomůcky: žirafy + kroužky, duha, krtek puzzle, deska motýl 

dovednosti: potopení pro kroužek, splývání s hračkou, kraulové nohy s pomůckou, znakové nohy s dopomocí, podplavání překážky

 

4. lekce 

pomůcky: deska medvědi, velké vodolepky, panáčci 

dovednosti: potopení, kraulové nohy s pomůckou, šipka ze schodu pro obrázek, splývání s obrázkem, poloha na zádech, šipka z kleku

 

5. lekce - tematická pirátská 

pomůcky: lodě, perly, poklad, šperky v truhle 

dovednosti: opakování 

 

6.lekce 

pomůcky: talířky, podkovy, malé obrázky, pontony - krámeček 

dovednosti: potopení na výdrž, splývání, skoky do pomůcky, poloha na zádech, obrázky + kraulové nohy, potopení pod překážkou tam i zpět

 

7. lekce 

pomůcky: ryby, krokodýli, obruče, žížaly 

dovednosti: potopení na výdrž, kraulové a znakové nohy s pomůckou, splývání - dvojice, hračka + kraulové nohy, šipka do obruče, prsa nácvik

 

8. lekce 

pomůcky: desky, klíčky, zvířátka, špunty,  

dovednosti: potopení na výdrž, deska + kraulové nohy, splývání dvojice, lovení hračky ze dna, prsa nácvik, nácvik prsa, skok + prsa, šipky z kleku 

 

9. lekce - tematická zahradnická 

pomůcky: kytky, konývky, vázičky 

dovednosti: výdrž pod vodou, kytky desky + kraulové nohy a znakové nohy, splývání dvojice, lovení konývky, šipka ze dřepu, šipka + prsa

 

10. lekce – tematická, pohádka O perníkové chaloupce 

pomůcky: domeček, perníčky, lesní plody 

dovednosti: opakování

 

11. lekce 

pomůcky: tyčky, obrázky dopravních prostředků, surfy, žížaly 

dovednosti: výdrž, splývání, skok na pomůcky + dokopat, pohyb na žížalách, podplavání pod nohama, šipka ze dřepu + prsa, lovení tyček ze dna

 

12. lekce 

pomůcky: medvědi, obrázky, kolíčky, míče 

dovednosti: výdrž, splývání, kraulové a znakové nohy, lovení kolíčků ze šipky, plavání s míčem, skok za míčem, šipka + prsa, prsa dvojice

 

13. lekce - tematická vánoční 

pomůcky: stromečky, ozdoby, kapříci, rolničky 

dovednosti: opakování, vyhodnocení kurzu, rozdání vysvědčení

 

Cvičení se zvířátky 

Cvičení se zvířátky  - rozvoj sportovní všestrannosti probíhá v MŠ a zajišťují jí učitelky. 

Pracují dle metodiky, kterou vydala Česká obec sokolská. Projekt je realizován pod záštitou MŠMT.  

Využíváme sportovního vybavení, tělocvičné nářadí a náčiní v MŠ.  Splněné aktivity zaznamenáváme do sokolských deníků. Jde o celoroční projekt.  

Záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových. 

Zaměřuje se na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu.

 

6.   Integrované bloky 

Školní vzdělávací program je výsledkem práce všech učitelek. Je zpracován tak, aby vyhovoval možnostem a prostředí mateřské školy, aby byl funkční s možností doplňování na základě analýzy a zpětné vazby.

 

INTEGROVANÉ BLOKY

 

Září – Vítáme Vás ve školce 

Integrované bloky: Šel medvídek do školky 

                             Já a moji kamarádi

 

Září – Zahrada na podzim                                       

Integrované bloky: Ovoce a zelenina 

   Jablíčkový týden

 

Říjen – Podzim na poli a v lese 

Integrované bloky: Řepáček a Bramboráček 

   Babí léto 

   Plody podzimu                                                          Zvířátka z lesa

 

Listopad – Dobrodružství podzimu 

Integrované bloky:Drak 

  Padá listí 

  Věci kolem nás                                   

 

Prosinec – Čas Vánoc 

Integrované bloky: Mikuláš – hodný pán 

   Vánoční těšení

 

Leden – Zimní radování 

Integrované bloky: Tři králové 

   Zima je tu                    

   Zvířátka v zimě 

   Ptáčci v zimě 

   Život za polárním kruhem 

   Mé tělo, zdraví, nemoc

 

Únor – Období „zábavy“ 

Integrovaný blok: Barevný týden 

  Karneval 

  Pohádkový týden (Kniha) 

  Z pohádky do pohádky (O Koblížkovi)

 

Březen - Jaro ťuká na vrátk 

Integrované bloky: Vítáme jaro                 

   Velikonoce – svátky jara 

   Těšíme se do školy

 

Duben – Jarní „čarování“ 

Integrované bloky: Na zahrádce stojí pán, tuli, tuli, tulipán 

   Letí, letí – včelka 

   Na tom našem dvoře, všechno to krákoře 

   Rej čarodějnic

 

Květen – Já a moje rodina 

Integrované bloky: Já a moje maminka 

   Moje rodina 

   Řemesla a věci, které k nim patří

 

Červen – Hurá na cesty 

Integrované bloky: Dopravní prostředky kolem nás 

   Hrady a zámky ČR 

   Planeta Země 

   Výlet k rybníku                                   

   Léto

 

EVALUAČNÍ SYSTÉM 

Hodnocení školního vzdělávacího programu: 

Ověřujeme naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a soulad školních dokumentů s cíli RVP 

Cíl: vyhodnocení záměrů v realizaci vzdělávací nabídky, stanovit opatření pro realizaci dalšího integrovaného bloku 

Nástroje: evaluace integrovaných bloků - hodnotící listy, konzultace učitelek, doplnění záznamů o dítěti, konzultace s rodiči, pedagogická rada 

Čas: 2x ročně 

Odpovídají: učitelky

  

Hodnocení tématického celku jednoho integrovaného bloku: 

Cíl: zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného bloku, prověření záměrů jako celku 

Nástroje: konzultace učitelek, pedagogické rady, hodnotící listy 

Čas: ihned po ukončení integrovaného bloku 

Odpovídají: učitelky

  

Záznamy o rozvoji dítěte: 

Cíl: vytvořit přehledy o rozvoji, vývoji a pokrocích u dítěte 

Nástroje: tabulky pro záznamy o dětech, desky (portfolio dítěte), konzultace učitelek, pohovory s rodiči, pedagogické rady 

Čas: 4x ročně 

Odpovídají: učitelky

 

Ověření souladu ŠVP – RVP: 

Cíl: ověřit soulad ŠVP – RVP, hodnocení, naplnění záměrů, vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem práce, spoluúčast rodičů 

Nástroje: tabulka autoevaluace, přehledy o rozvoji dítěte, výstavy, vystoupení dětí, monitoring, hospitační záznamy, konzultace učitelek, dotazníky, pedagogické rady, zpráva o hodnocení školy 

Čas: 1x ročně vyhodnocení tabulek 

Odpovídají: učitelky

  

Průběh a výsledky vzdělávání: 

Evaluace průběhu a výsledků vzdělávání bude zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, používaných metod práce, naplnění cílů a záměrů ŠVP, dosažení klíčových kompetencí 

Cíl: zhodnocení průběhu vzdělávání 

Nástroje: monitoring, vzájemné hospitace, konzultace učitelek, hospitace, pedagogické rady 

Čas: průběžně 

Odpovídají: učitelky

  

Rozvoj učitelek: 

Cíl: uplatnění nových poznatků z DVPP ve vlastní práci, autoevaluace ve vztahu k dalšímu osobnostnímu růstu 

Nástroje: dotazníky, pedagogické rady, plány dalšího vzdělávání, konzultace učitelek 

Čas: průběžně, lx za rok dotazníky 

Odpovídají: učitelky

  

Podmínky vzdělávání: 

Materiální 

Cíl: zhodnocení materiálních podmínek školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP, technický stav budovy, vybavení třídy, zahrady, vybavení školní kuchyně 

Nástroje: tabulka – evaluace podmínek, záznamy z kontrolní činnosti 

Čas: 1x za rok 

Odpovídají: všechny pracovnice školy

  

Personální 

Cíl: zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů ŠVP. Kvalifikovanost učitelek, DVPP, efektivita 

Nástroje: tabulka – evaluace podmínek, kontrolní a hospitační činnost, pedagogické a provozní porady 

Čas: 1x za rok 

Odpovídají: všechny pracovnice školy

  

Organizační podmínky 

Cíl: zhodnocení účelnosti a vhodnosti organizace a režimového uspořádání ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP 

Nástroje: monitoring, hospitace, kontrolní činnost, pedagogické a provozní porady 

Čas: 1x za rok 

Odpovídají: všechny pracovnice školy

 

Spolupráce s rodinou 

Cíl: úspěšnost zvolených metod, forem práce, naplnění záměrů ŠVP 

Nástroje: tabulka – dotazník pro rodiče, rozhovory s rodiči, monitoring 

Čas: 1x za rok 

Odpovídají: všechny pracovnice školy