Školní řád

Školní řád Mateřské školy Štěpánka Mladá Boleslav, Na Celně 1117, příspěvková organizace

Ředitelka Mateřské školy Štěpánka vydává „Školní řád“, který je závazný pro pracovníky školy, zákonné zástupce dětí, návštěvníky a jiné osoby, které se zdržují v prostorách školy.

Školní řád Mateřské školy Štěpánka Mladá Boleslav byl vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Ustanovení školního řádu: 

1. Organizace a provoz Mateřské školy Štěpánka 

1.1.Přijímací řízení, ukončení předškolního vzdělávání

1.2.Provoz mateřské školy

1.3.Stravování

1.4.Zacházení s majetkem školy

2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 2.1.Práva a povinnosti dětí

 2.2. Práva a povinnosti zákonných zástupců

 2.3.Způsob předávání informací o prospívání dětí v mateřské škole 

3. Úplata za předškolní vzdělávání

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

4.1.péče o zdraví dětí 

4.2. Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

5. Povinné předškolní vzdělávání

6. Individuální vzdělávání

 

1. Organizace a provoz Mateřské školy Štěpánka

Zřizovatelem Mateřské školy Štěpánka je Statutární město Mladá Boleslav.

1. 1. Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok provádí ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím vývěsek, místním tiskem a rozhlasem, internetem na webových stránkách města Mladá Boleslav.

Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka Mateřské školy Štěpánka Mladá Boleslav, Na Celně 1117. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče u zápisu. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy se vydává do 30 dnů po zápise.

Rodiče předávají ředitelce školy vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pro děti s povinnou školní docházkou očkování není povinné. Přijímací řízení probíhá v souladu se školským zákonem a správním řádem. 

Kritéria přijímání:

1. k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které dosáhly do 31. srpna pěti let od počátku školního roku, 

2. děti ze školského obvodu stanoveným zřizovatelem,

3. podle data narození od nejstaršího po nejmladší, maximálně do výše cílové kapacity Mateřské školy Štěpánka Mladá Boleslav.

Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka školy může ukončit předškolní vzdělávání dítěte po písemném upozornění zástupce dítěte dle § 35 školského zákona tehdy:

 • když se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávaní po dobu delší než dva týdny

 • když zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

 • když ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

 • neuhrazení plateb (úplata, stravné) v mateřské škole, případně nedohodnutí s ředitelkou jiného termínu pro platby je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (§ 35, odst. 1 d, zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů) po předchozím písemném oznámení.

 • pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka:

 • kontaktuje pověřenou osobu telefonicky

 • informuje telefonicky ředitelku školy

 • případně se obrátí na Policii ČR, kdy podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

1. 2 Provoz mateřské školy

Mateřská škola je více třídní, vykonává činnost v sídle ředitelství a na dvou odloučených pracovištích (Na Celně 1117- 4 třídy, Vodárenská 67- 1 třída, Borová 276-3 třídy). 

Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8:00 hod. osobně nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky, žádostí o uvolnění dítěte ze školní docházky.

Provoz mateřské školy: 

Na Celně 1117    6:00 - 17:00 hod.

Vodárenská 67    6:30 - 16:00 hod.

Borová 276         6:30 - 16:30 hod.

Režim dne:

Spontánní hra dětí a komunitní kruh do 8:40 hod.

Pohybové aktivity dětí do 9:00 hod.

Hygiena svačina do 9:20 hod.

Didakticky cílené aktivity, spontánní činnosti do 9:50 hod.

Pobyt venku do 11:50 hod.

Oběd do 12:15 hod.

Klidové činnosti, relaxace do 14:00 hod.

TV chvilky, svačina do 14:30 hod.

Hry, pobyt na zahradě, spontánní a řízené činnosti do odchodu domů.

Učitelka může ve výjimečných případech upravit režim tak, aby vyhovoval aktuální situaci a potřebám dětí. Délka pobytu dětí venku činní dvě hodiny dopoledne.

1. 3 Stravování

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

Přihlašování a odhlašování jídla se provádí den předem nebo v daný den do 8:00 hod.

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. Odhlašování ze stravování provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky nebo osobně ve školní jídelně. V případě neomluvené absence dítěte rodiče stravné hradí.

1. 4 Zacházení s majetkem školy 

Děti jsou učitelkami i provozními zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě záměrného či dlouhodobějšího poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte).

Za škody způsobené dětmi v době, kdy není v péči učitelek, nese odpovědnost v plném rozsahu ten, kdo dítě doprovází. V případě nezletilého nese odpovědnost zákonný zástupce dítěte. Za škody způsobené ostatními osobami nesou odpovědnost v plném rozsahu tyto osoby nebo jejich zákonní zástupci.

 

2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

2. 1 Práva a povinnosti dětí

Dítě má právo:

 • na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností,

 • na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi,

 • na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví,

 • na ochranu poskytovanou společností – potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by mohly fyzicky nebo psychicky zranit,

 • na respektování dítěte jako jedince ve společnosti – slušné zacházení i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny,

 • na zvláštní péči a výchovu v případě speciálně vzdělávacích potřeb.

Dítě má povinnost:

 • respektovat individuální potřeby ostatních dětí v kolektivu, chovat se ohleduplně,

 • dodržovat stanovená pravidla slušného a bezpečného chování.

2. 2 Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,

 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy,

 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení školního vzdělávacího programu školy,

 • projevit připomínky k provozu mateřské školy učitelce nebo ředitelce školy.

Zákonní zástupci mají povinnost:

 • zajistit, aby přijaté dítě docházelo řádně do mateřské školy a bylo předáno učitelce ve třídě,

 • nahlásit nepřítomnost dítěte v mateřské škole,

 • vystavit tzv. zmocnění osob, pověřených vyzvedávat dítěte z mateřské školy,

 • předat do mateřské školy dítě pouze zcela zdravé,

 • zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy čisté a vhodně upravené,

 • nahlásit včas změny v důležitých údajích o dítěti, vedených ve školní matrice (změna trvalého bydliště, tel. čísla, zdravotní pojišťovny aj.),

 • na vyzvání ředitelky školy se osobně účastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, porušování provozu mateřské školy,

 • řídit se školním řádem Mateřské školy Štěpánka, se kterým byli seznámeni.

 • při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí dodržují pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí.

 

2. 3 Způsob předávání informací o prospívání dětí v mateřské škole

 • Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, zveřejněném na hlavních nástěnkách v jednotlivých pracovištích. 
 • Učitelky poskytují zákonným zástupcům dítěte informace o průběhu a výsledcích vzdělávání průběžně, prostřednictvím konzultací či jiných forem společných setkání. Čas pro konzultace s učitelkou je nabízen po ukončení její přímé pedagogické činnosti.

 • Učitelky sledují a vyhodnocují systematicky výsledky vzdělávání každého dítěte. Svá zjištění z pedagogické diagnostiky zaznamenávají do individuálně vedených „záznamových listů,“ uložených ve třídách. Na vyžádání se může každý zákonný zástupce seznámit se záznamovým listem svého dítěte.

 • V každé třídě se uskuteční minimálně tři setkání pedagogů s rodiči v průběhu školního roku za účelem navázání neformální, ale účelné spolupráce. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka zákonných zástupců s vedením mateřské školy.

 • Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit konzultaci rovněž s ředitelkou mateřské školy: 

 • Konzultační hodiny: 

 • pracoviště Na Celně středa 10:00-12:00, 13:30-15:00

 • pracoviště Vodárenská 1.středa v měsíci 16:30-17:30

 • pracoviště Borová středa 10:00 -11:30

 • Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom zákonné zástupce učitelka v dostatečném časovém předstihu osobně, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně. Doporučujeme proto zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.


3. Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, který je povinný, se poskytuje bezúplatně. V případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se úplata tak rovněž neplatí.

Provoz školy v době prázdnin v měsíci červenci a srpnu bývá omezen. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy a oznámí zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, po dobu delší než pět vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu a zveřejní ji dva měsíce předem. V ostatních případech neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu. Výše úplaty v aktuálním školním roce je na měsíc červenec 55,- Kč a na srpen 218,- Kč a je stanovena směrnicí, zveřejněnou na každém pracovišti na nástěnkách.

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

4. 1 Péče o zdraví dětí

 Rodiče a mateřská škola jsou povinni se navzájem informovat o zdravotním stavu dítěte aktuálně každý den. Není povoleno přivést do školy dítě, je-li podezření, že onemocnělo. Má-li učitelka podezření z onemocnění dítěte v průběhu dne, vyrozumí zákonného zástupce a ten je povinen zajistit neprodleně vyzvednutí dítěte z mateřské školy. V případě rychlého ošetření, zajistí pedagogická pracovnice zdravotnickou pomoc a zákonnému zástupci oznámí zdravotní stav dítěte a důvody jeho ošetření.

Učitelky vykonávají dohled nad dítětem od doby, kdy jej převezmou od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je předají jeho zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveném zákonným zástupcem dítěte. Všechny prostory pro děti jsou upraveny tak, aby se zde děti nemohly zranit, nebo si ublížit. Děti jsou na svou vlastní bezpečnost stále upozorňovány a systematicky vedeny. Při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelek tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost

Učitelky přiměřeným způsobem poučí děti o možném ohrožení a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se děti účastní. Poučení prováděno průběžně, vždy však na začátku školního roku.

Učitelky se řídí osnovou poučení, dále je jejich povinností poskytnout dětem poučení vždy podle vzniklé situace, která není v osnově uvedena a je předpoklad možného ohrožení zdraví.

Osnova:

1.Pobyt dětí ve třídě

2.Pobyt dětí na schodišti

3.Pobyt dětí v umývárně a WC

4.Pobyt dětí na zahradě

5.Pobyt dětí na vycházce

6.Pobyt dětí při akcích školy

Pobyt dětí ve třídě a v herně

1. Děti nepřinášejí do třídy nebezpečné hračky či předměty; na rozbité hračky nesahají, ihned nahlásí jejich výskyt učitelce. Při manipulaci s nůžkami, či jiným ostřejším předmětem sedí děti na určeném místě a zachází s nimi tak, aby nedošlo ke zranění kamaráda, dbají pokynů učitelky, drobné korálky či jiné menší předměty nedávají do úst, nosu, nebo ucha.

2. Pádu dítěte předcházíme respektováním stanovených pravidel - nehoníme se v jiném prostoru, než je k tomu určený (ne ve třídě, ale pouze při pohybových činnostech v herně), nechodíme po mokrém povrchu, pokud něco vyliji, nahlásím to učitelce, nelezu na vyvýšená místa – nábytek, skříňky, stolky, parapety, při stolování plním pokyny učitelky pro bezpečnou manipulaci s jídlem.

3. Snažíme se co nejvíce eliminovat projevy vzájemného ubližování či případně projevy šikany. Děti vedeme ke vzájemné ohleduplnosti, průběžně vysvětlujeme zásady prosociálního chování, a to přiměřeně věku dětí.

4. Děti dodržují domluvená pravidla chování při cvičení na sportovním nářadí v prostorách herny. Vyznačujeme prostor pro spontánní činnosti, aby nedošlo ke zranění ostatních dětí.

Schodiště

Pád při výstupu a sestupu předcházíme tím, že se děti přidržují madel, vylučujeme nebezpečné aktivity při používání schodišť (přeskakováním přes více schodů apod.), děti se nedrží za ruce, nestrkají.

Umývárna a WC

Zvýšený dohled věnujeme klidnému průběhu v těchto prostorech. Dětí, neběhají, nestříkají vodu při mytí mimo umyvadlo, oklepou si nad umyvadlem, ručníky pověsí za poutko na svou značku.

Třída

Vedeme děti k tomu, aby učitelce oznámily případný pád dítěte či rozlité pití. 

Pobyt na školní zahradě

1. Předcházíme ohrožení zdraví dětí při hře na pískovišti tím, že: dbáme na dodržování hygieny, (špinavé ruce nepatří do úst), po ukončení hry klademe důraz na důkladné umytí rukou.

2. Učíme děti, aby učitelce nahlásily případné pořezání po našlápnutí, pád na ostré předměty.

3. Při hře na herních prvcích dbáme na dodržování dohodnutých pravidel.

4. Při jízdě na koloběžkách vyžadujeme jízdu pouze ve vyznačených prostorách, jedním směrem a druhým zpět.

5. Úpal, úžeh při slunečném počasí předcházíme pokrývkou hlavy, dodržujeme pitný režim.

6. Děti chráníme před ublížením druhým dítětem, vylučujeme šermování, hry v křoví apod.

7.Učitelka dbá na respektování stanoveného pravidla při cvičení na trampolíně – pouze dvě děti pod jejím přímým dohledem.

Pobyt na školní zahradě v zimě

1. Uklouznutí předcházíme následujícími pokyny: nechodíme na kluzké chodníky, chodíme pomalu, nestrkáme se.

2. Poranění při sjíždění svahu: nestrkáme se, jezdíme opatrně, sjíždíme a vycházíme vždy po určené straně.

Pobyt na vycházkách

1. Nečekanému vběhnutí do silnice zamezujeme následovně: držíme se v útvaru – vždy jednoho kamaráda a pohybujeme se na straně chodníku vzdálenější od silnice.

2. V lese: ublížení- nesbíráme klacky k bojovým účelům, nesbíráme neznámé předměty bez souhlasu učitelky, neochutnáváme lesní plody.

3. Učitelky musí mít neustále přehled o všech dětech.

Pobyt na akcích školy

Vedoucí akce je povinen poučit děti o zvláštních situacích, o pravidlech jednání při těchto akcích, které odpovídají konkrétnímu prostředí a činnostem.

Ředitelka povoluje organizovat společné akce školy a zákonných zástupců dětí či jiných partnerů za předpokladu dodržení hygienických a bezpečnostních zásad a vždy v souladu se školním vzdělávacím programem.

4. 2 Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Mateřská škola věnuje pozornost ochraně dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. Tato problematika je zahrnuta do integrovaných bloků, které tvoří vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu a do projektů školy.

5. Povinné předškolní vzdělávání

 Novelou školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, se s účinností od 1. 9. 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání.

Rodičům vzniká povinnost přihlásit dítě k zápisu do mateřské školy, dosáhne-li do 31. 8. 2019 šesti let.

Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu čtyř hodin denně, v Mateřské škole Štěpánka od 8:00 do 12:00. Ve dnech školních prázdnin docházka povinná není. Dítě má samozřejmě právo pobývat v mateřské škole po celou dobu provozu.

Povinností rodičů je omluvit nepřítomnost dítěte ve škole, a to buď ústně, telefonicky nebo emailem. Při opakovaném zanedbání bude vyžadováno doložení důvodu nepřítomnosti (lékařské potvrzení) nejpozději do tří dnů ode dne výzvy. Nepřítomnost delší než tři dny je nutné zaznamenat do omluvného listu. V době prázdnin postačí pouhé oznámení nepřítomnosti. 

 

6. Individuální vzdělávání v mateřské škole

Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání.

Pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.

 

Platnost: od 1. 9. 2018

Č. jednací: 5/2018 Bc. Květuše Krušková

ředitelka školy